الی بیت المقدس ..خرمشهر را خدا ازاد کرد...

اخرین روزهای اردیبهشت سال 61یگانهای عمل کننده باگذشت چندین روز از عملیات با کمبود نیرو مواجه شدن از طرفی مقاومت دشمن و فشار او در پاتک هایی که میزند و گرمی هوا باعث شد که جلسه مهمی در قرارگاه مرکزی کربلا با حضور کلیه فرماندهان یگانهای عمل کننده برگزار شود .که ادامه عملیات یا توقف ان و باسازی یگانها و مرحله بعدی عملیات .همه امده بودندبا ان قیافه های خاکی ولی مصمم جلسه شروع شد همه ناراحت هرکسی حرفی داشت برای گفتن و به حق هم بود کمبودها نبودن تجهیزات و خیلی چیزهای دیگر که دردودل فرماندهان بودو گله انها از فرمانده عملیات شهید صیاد شیرازی اخر سنگر نشسته بود حسن باقری شروع به صحبت کردن کرد .صحبت های حسن کم کم ان قیافه های درهم و باز میکنددر اخر هم گفت درست که پیروزیهای خوبی بدست امد اما مردم منتظر خبر ازادی خرمشهر هستندو خرمشهر چشم براه فرزندان خود.انگار اب رو اتش ریختند همه یاعلی گفتند .اماده شدند برای رفتن سر یگانهای خود برای باز سازی گردانهای تیپ لشگرهای خود.و اغاز مرحله اخر عملیات بیت المقدس که نیروها رسیدن پشت دروازهای خرمشهر که صبح 3 خرداد ماه سال 61 تیپ امام حسین ع به فرماند هی شهید حسین خرازی از سمت پل نو وارد خرمشهر شد..با خبر ازادی خرمشهر پیشانی بر خاک شد برای شکر این پیروزی بزرگ .یاد باد ان روزگاران یاد باد.شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا صلوات ./علی ازیر

/ 0 نظر / 19 بازدید